Skip to main contentGraduate Students

Name Research Group Contact
View Details
Anil Aksu Diamessis
View Details
Chao An Liu 114
View Details
Christina Argyrou Stewart HLS 267
607-379-5848
View Details
Geoffrey Bomarito Warner
View Details
Dimitra Bouziou O'Rourke HLS 267
607-379-4197
View Details
Jose Cano Earls
View Details
Corey Carpenter Helbling
View Details
Che-Wei Chang Liu 114
View Details
Ruoyun Chen Nozick
View Details
Wei Cheng Grigoriu
View Details
Yuan Cheng Grigoriu
View Details
Veronica Citerone Cowen
View Details
Yan Deng Gao
Zhijie Dong Turnquist 301B
View Details
Cristina Fernandez-Baca Richardson 452
View Details
Vasileios Fountoulakis Earls 411
View Details
Casey Garland Lion 452
Jose Gonzalez Ondina Liu
Xi He Gao
Jonathan Herman Reed 207
View Details
Bingyan Huang Gao
Blair Johnson Cowen HLS 114
Yohannes Kesete Nozick
View Details
Sangwoo Kim Grigoriu 352
View Details
Alexander Lee Grigoriu
View Details
Kai Wing Kelvin Leung Warner
View Details
Yolanda Lin Earls 411
Hong-Yueh Lo Liu
Yutaka Motoaki Daziano 301A
View Details
Diego Muriel Delgado Cowen 109
View Details
Min Pang Shoemaker 215A
Amy Pochodylo Helbling 452
Nimish Pujara Liu Hollister 114
Julianne Quinn Shoemaker
Alin Radu Grigoriu 451 Hollister
607-793-7413
View Details
Gustavo Rivera-Rosario Diamessis 113
Mahmoud Sadek Diamessis
Swarnavo Sarkar Aquino
View Details
Sepehr Saroukhani Warner
View Details
Seth Schweitzer Cowen
View Details
Jeffery John Suen Lion 452
View Details
Jia Tian Philpot 451
View Details
Bernardo Trindade Reed 207
Chen Wang Daziano
Calvin Whealton Stedinger 301 Hollister Hall
Ziyao Xu Stedinger 209
View Details
Wenqi Yi Nozick
View Details
Xin Yu Stedinger 209
View Details
Richard Zamora Warner
View Details
Jazmin Zatarain Salazar Reed 207
Qing Zhao Turnquist 468 Hollister Hall
Qi Zhou Diamessis